Historie:

 

 

Nedenfor er udskrift af første indlæg i vores protokol. Dette anses som klubbens dåbsattest:


"21.10.1931 Odd-Fellow Palæet.

Første generalforsamling på hvilken Aalborg Fægteklub stiftedes.

 

 

- Forslag til Love for Klubben forelagdes og vedtoges med forskellige Ændringer. - Det vedtoges at søge Optagelse i Dansk Fægte-Forbund (DFF) - Til Bestyrelse valgtes: Formand Kaptain H.S.Jernfelt,

Kasserer Fuldmægtig A. Jønter, Sekretær og Næstformand Assistent E. Davidsen. 4 Damer og 13 Herrer meldte sig i Klubben.

Bestyrelsesmøde 19-12-1931 Odd-Fellow Palæet.

Forhandling med Fægtelærer H.O.Hansen ang. Reduktion i Honorarerne for A.F.K.s Medlemmer

- Man enedes om følgende:

Enetimer 2 Gange ugentlig Kr. 11,00 pr. Md., hvis mindst 15 Elever melder sig Kr. 10,00 pr. Md., Hold 2 Gange ugentlig Kr. 6,00, paa Holdene skal der dog mindst være 10 Elever, er der mindre, skal Klubben betale Kr. 1,00 pr. Medlem pr. Maaned

 

Generalforsamling 25.1.1932 Odd-Fellow Palæet

Formanden aflagde Beretning for det forløbne Aar fra 21.10 til 31.12 - A.F.K. er optaget i Dansk Fægte-Forbund fra 1. Jan. dette Aar. - Fra DFF er modtaget Kr. 150,00 til Fægterekvisiter efter Ansøgning.

- Oberst Hoskiærs Legat er søgt, men Svar foreligger ikke endnu.

- Resultatet af Forhandlingen med Fægtelærer H.O.Hansen (se Bestyrelsesmødet den 19.12.31) bekendtgøres.

- A.F.K. tæller 22 aktive og 1 passiv Medlemmer.

- Meddelelser fra DFF oplæses

Kassereren aflagde det reviderede Regnskab, der godkendtes.
Den 21.10.31 valgte Bestyrelse genvalgtes.

- Ligeledes Revisor og Suppleant, henholdsvis Løjtnant Crone og Assistent Jensen.
Det vedtoges ikke at sende Repræsentant til DFFs aarlige Repr. Møde i 1932.

Kassereren lover at lade duplikere et Opraab til interesserede i Fægtning.

- Sekretæren lover at drage Omsorg for, at disse bliver sendt ud efter

Lister over interesserede, som Medlemmerne formodes at lade tilflyde Bestyrelsen.
Fortegnelse over Klubbens Rekvisitter m.m. skal udfærdiges.
Fægtemesteren aflægger Beretning om Forhandlingerne ang. Bykampen Viborg - Aalb. - A.F.K. vedtager at henstille til Viborg Fægteklub, at man søger denne Sag ordnet som Klubkonkurrence.

Bestyrelsesmøde 18-4-1932 Odd-Fellow Palæet.

Formanden fraværende på grund af Bortrejse, i Stedet er Suppleant Frank Jensen mødt.

- Fægtemesteren er ligeledes mødt.

- Mødet holdes for at tage Bestemmelse om en Konkurrence og AfslutningsOpvisning i Anledning af

Sæsonens Udløb. - Det vedtoges at afholde en Konkurrence og Opvisning den 10. Maj (evt. den 6.) og det overlades Fægtemesteren og Davidsen at finde en passende Sal.

- Efter Konkurrencen samles Fægtere og Bekendte til festlig Smørrebrød."

 

 

 

 

 

 

AAF, Vesterkærets Skole, Sal 2
Skydebanevej 1, 9000 Aalborg


mailto: webmaster@aalborgfaegteklub.dk