Aalborg Fægteklub behandler kun personoplysninger til bestemte formål og ud fra lovlige interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af disse formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Aalborg Fægteklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os her:

Aalborg Fægteklub
c/o kasserer Steen Bjerre, Enggårdsgade 6, 9000 Aalborg
// 22204601 // mail@steen-bjerre.dk

I forbindelse med tilmelding til kurser mv. samt indmeldelse i klubben opbevarer vi almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse. Er du leder eller træner opbevarer vi desuden børneattest. 

Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.

Normalt får vi oplysningerne fra dig. 

Vi behandler dine personoplysninger, når vi har en lovlig grund. Det er særligt i forbindelse med indmeldelse samt tilmelding til kurser mv. Formålene omfatter især kontingentopkrævning, administration af din relation til os samt udbetaling af honorar til trænere.

Da Aalborg Fægteklub er medlem af idrætsorganisationer, kan der ske videregivelse af oplys- ninger om medlemmer samt ledere og trænere til disse.

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger ien periode efter din udmeldelse af Aalborg Fægteklub. 

Oftest vil Aalborg Fægteklubs behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger.  Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give dette, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 18 år, indhenter vi samtykke fra en forælder. 

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante nationale og internationale idrætsorganisationer. Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idræts- organisationer, som Aalborg Fægteklub er medlem af. 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig, Det er retten til at blive oplyst om behandlingen af data, retten til indsigt i egne personoplysninger, retten til berigtigelse, retten til sletning, retten til begrænsning af behandling, retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) og retten til indsigelse. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, for eksempel Datatilsynet. 

Vi forbeholder os retten til fra tid til anden at foretage ændringer vores privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen herunder blive ændret. Den til enhver tid gældende politik vil være tilgængelig på www.aalborgfaegteklub.dk.

Aalborg Fægteklub

12. juli 2021